Or

Orbiter Clockwise

Service offers bike racks
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:10 am 6:20 am 6:30 am 6:40 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
St Martins Shops 6:08 am 6:20 am 6:30 am 6:40 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:08 pm 7:23 pm 7:38 pm 7:53 pm 8:08 pm 8:23 pm 8:38 pm 8:53 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm 11:08 pm 11:38 pm
Princess Margaret Hospital 6:14 am 6:28 am 6:38 am 6:48 am 6:58 am 7:08 am 7:18 am 7:29 am 7:39 am 7:49 am 7:59 am 8:08 am 8:18 am 8:28 am 8:38 am 8:48 am 8:58 am 9:08 am 9:18 am 9:28 am 9:38 am 9:48 am 9:58 am 10:08 am 10:18 am 10:28 am 10:38 am 10:48 am 10:58 am 11:08 am 11:18 am 11:28 am 11:38 am 11:48 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:19 pm 5:28 pm 5:38 pm 5:48 pm 5:58 pm 6:08 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:55 pm 7:04 pm 7:14 pm 7:29 pm 7:44 pm 7:59 pm 8:14 pm 8:29 pm 8:44 pm 8:59 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm 11:14 pm 11:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 6:20 am 6:35 am 6:45 am 6:55 am 7:05 am 7:15 am 7:26 am 7:37 am 7:47 am 7:57 am 8:07 am 8:16 am 8:25 am 8:35 am 8:45 am 8:55 am 9:05 am 9:15 am 9:25 am 9:35 am 9:45 am 9:55 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:05 pm 12:15 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:27 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:15 pm 6:25 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:55 pm 7:01 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm 11:20 pm 11:50 pm
Westfield Riccarton 6:30 am 6:46 am 6:56 am 7:06 am 7:16 am 7:26 am 7:41 am 7:47 am 7:52 am 8:02 am 8:12 am 8:22 am 8:31 am 8:38 am 8:46 am 8:56 am 9:06 am 9:16 am 9:26 am 9:36 am 9:46 am 9:56 am 10:06 am 10:16 am 10:26 am 10:36 am 10:46 am 10:56 am 11:06 am 11:16 am 11:26 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:28 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:44 pm 2:54 pm 3:04 pm 3:14 pm 3:24 pm 3:34 pm 3:44 pm 3:54 pm 4:04 pm 4:14 pm 4:24 pm 4:34 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:04 pm 5:14 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:42 pm 5:51 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:28 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:06 pm 7:12 pm 7:20 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm 12:00 am
Burnside High School 6:43 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:56 am 8:04 am 8:09 am 8:19 am 8:29 am 8:39 am 8:46 am 8:53 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:43 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 5:59 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:43 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:26 pm 7:33 pm 7:41 pm 7:56 pm 8:11 pm 8:26 pm 8:41 pm 8:56 pm 9:11 pm 9:26 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm 11:41 pm 12:11 am
Northlands Platform B 6:51 am 7:09 am 7:19 am 7:29 am 7:39 am 7:49 am 8:08 am 8:16 am 8:21 am 8:31 am 8:41 am 8:51 am 8:58 am 9:04 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:49 am 11:59 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:54 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:14 pm 3:24 pm 3:34 pm 3:44 pm 3:54 pm 4:04 pm 4:14 pm 4:24 pm 4:34 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:04 pm 5:14 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:44 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:11 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:54 pm 6:59 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:29 pm 7:34 pm 7:41 pm 7:49 pm 8:04 pm 8:19 pm 8:34 pm 8:49 pm 9:04 pm 9:19 pm 9:34 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm 11:49 pm 12:19 am
The Palms (North Parade) 7:06 am 7:25 am 7:35 am 7:45 am 7:55 am 8:05 am 8:25 am 8:35 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:15 am 9:20 am 9:25 am 9:35 am 9:45 am 9:55 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:55 pm 2:05 pm 2:15 pm 2:25 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:55 pm 3:05 pm 3:15 pm 3:33 pm 3:43 pm 3:53 pm 4:03 pm 4:13 pm 4:23 pm 4:33 pm 4:43 pm 4:53 pm 5:03 pm 5:13 pm 5:23 pm 5:33 pm 5:43 pm 5:53 pm 6:03 pm 6:13 pm 6:23 pm 6:30 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:55 pm 7:05 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:25 pm 7:35 pm 7:45 pm 7:50 pm 7:56 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:20 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:40 am 8:50 am 8:55 am 9:05 am 9:15 am 9:25 am 9:30 am 9:35 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:45 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:40 pm 7:50 pm 8:00 pm 8:05 pm 8:10 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:30 am 7:00 am 7:15 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
St Martins Shops 6:08 am 6:38 am 7:08 am 7:23 am 7:38 am 7:53 am 8:08 am 8:23 am 8:38 am 8:53 am 9:08 am 9:23 am 9:38 am 9:53 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:28 pm 5:38 pm 5:48 pm 5:58 pm 6:08 pm 6:23 pm 6:38 pm 6:53 pm 7:08 pm 7:23 pm 7:38 pm 7:53 pm 8:08 pm 8:23 pm 8:38 pm 8:53 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm 11:08 pm 11:38 pm
Princess Margaret Hospital 6:14 am 6:44 am 7:14 am 7:29 am 7:44 am 7:59 am 8:14 am 8:29 am 8:44 am 8:59 am 9:14 am 9:29 am 9:44 am 10:00 am 10:18 am 10:28 am 10:38 am 10:48 am 10:58 am 11:08 am 11:18 am 11:28 am 11:38 am 11:48 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:15 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:44 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:44 pm 6:59 pm 7:14 pm 7:29 pm 7:44 pm 7:59 pm 8:14 pm 8:29 pm 8:44 pm 8:59 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm 11:14 pm 11:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 6:20 am 6:50 am 7:20 am 7:35 am 7:50 am 8:05 am 8:20 am 8:35 am 8:50 am 9:05 am 9:20 am 9:35 am 9:50 am 10:06 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:16 am 11:26 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:55 pm 4:05 pm 4:15 pm 4:25 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:55 pm 5:05 pm 5:15 pm 5:21 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:05 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm 11:20 pm 11:50 pm
Westfield Riccarton 6:30 am 7:00 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:17 am 10:36 am 10:46 am 10:56 am 11:06 am 11:18 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:41 pm 2:51 pm 3:01 pm 3:11 pm 3:21 pm 3:31 pm 3:41 pm 3:51 pm 4:01 pm 4:08 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:32 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm 12:00 am
Burnside High School 6:41 am 7:11 am 7:41 am 7:56 am 8:11 am 8:26 am 8:41 am 8:58 am 9:13 am 9:28 am 9:43 am 9:58 am 10:13 am 10:31 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:33 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:23 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:46 pm 5:53 pm 6:03 pm 6:13 pm 6:23 pm 6:33 pm 6:41 pm 6:56 pm 7:11 pm 7:26 pm 7:41 pm 7:56 pm 8:11 pm 8:26 pm 8:41 pm 8:56 pm 9:11 pm 9:26 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm 11:41 pm 12:11 am
Northlands Platform B 6:49 am 7:19 am 7:49 am 8:04 am 8:19 am 8:34 am 8:49 am 9:06 am 9:21 am 9:36 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:39 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:44 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:34 pm 4:39 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:19 pm 5:29 pm 5:39 pm 5:49 pm 5:54 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:31 pm 6:41 pm 6:49 pm 7:04 pm 7:19 pm 7:34 pm 7:49 pm 8:04 pm 8:19 pm 8:34 pm 8:49 pm 9:04 pm 9:19 pm 9:34 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm 11:49 pm 12:19 am
The Palms (North Parade) 7:03 am 7:33 am 8:03 am 8:18 am 8:33 am 8:48 am 9:03 am 9:21 am 9:36 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:55 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm 1:05 pm 1:15 pm 1:25 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:55 pm 2:05 pm 2:15 pm 2:25 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:55 pm 3:05 pm 3:15 pm 3:25 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:55 pm 4:05 pm 4:15 pm 4:25 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:50 pm 4:55 pm 5:05 pm 5:15 pm 5:25 pm 5:35 pm 5:45 pm 5:55 pm 6:05 pm 6:10 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:03 pm 7:18 pm 7:33 pm 7:48 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:15 am 7:45 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:35 am 9:50 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:10 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:05 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:25 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:15 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm
St Martins Shops 7:08 am 7:38 am 8:08 am 8:38 am 9:08 am 9:25 am 9:40 am 9:55 am 10:10 am 10:25 am 10:40 am 10:55 am 11:10 am 11:25 am 11:40 am 11:55 am 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:55 pm 2:10 pm 2:25 pm 2:40 pm 2:55 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:55 pm 4:10 pm 4:25 pm 4:40 pm 4:55 pm 5:10 pm 5:25 pm 5:40 pm 5:55 pm 6:10 pm 6:38 pm 7:08 pm 7:38 pm 8:08 pm 8:38 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm
Princess Margaret Hospital 7:14 am 7:44 am 8:14 am 8:44 am 9:14 am 9:33 am 9:48 am 10:03 am 10:18 am 10:33 am 10:48 am 11:03 am 11:18 am 11:33 am 11:48 am 12:03 pm 12:18 pm 12:33 pm 12:48 pm 1:03 pm 1:18 pm 1:33 pm 1:48 pm 2:03 pm 2:18 pm 2:33 pm 2:48 pm 3:03 pm 3:18 pm 3:33 pm 3:48 pm 4:03 pm 4:18 pm 4:33 pm 4:48 pm 5:03 pm 5:18 pm 5:33 pm 5:48 pm 6:03 pm 6:18 pm 6:44 pm 7:14 pm 7:44 pm 8:14 pm 8:44 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 7:20 am 7:50 am 8:20 am 8:50 am 9:20 am 9:40 am 9:55 am 10:10 am 10:25 am 10:40 am 10:55 am 11:10 am 11:25 am 11:40 am 11:55 am 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:55 pm 2:10 pm 2:25 pm 2:40 pm 2:55 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:55 pm 4:10 pm 4:25 pm 4:40 pm 4:55 pm 5:10 pm 5:25 pm 5:40 pm 5:55 pm 6:10 pm 6:25 pm 6:50 pm 7:20 pm 7:50 pm 8:20 pm 8:50 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm
Westfield Riccarton 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:30 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:51 am 11:06 am 11:21 am 11:36 am 11:51 am 12:06 pm 12:21 pm 12:36 pm 12:51 pm 1:06 pm 1:21 pm 1:36 pm 1:51 pm 2:06 pm 2:21 pm 2:36 pm 2:51 pm 3:06 pm 3:21 pm 3:36 pm 3:51 pm 4:06 pm 4:21 pm 4:36 pm 4:51 pm 5:06 pm 5:21 pm 5:36 pm 5:51 pm 6:06 pm 6:21 pm 6:36 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm
Burnside High School 7:41 am 8:11 am 8:41 am 9:11 am 9:41 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:05 am 11:20 am 11:35 am 11:50 am 12:05 pm 12:20 pm 12:35 pm 12:50 pm 1:05 pm 1:20 pm 1:35 pm 1:50 pm 2:05 pm 2:20 pm 2:35 pm 2:50 pm 3:05 pm 3:20 pm 3:35 pm 3:50 pm 4:05 pm 4:20 pm 4:35 pm 4:50 pm 5:05 pm 5:20 pm 5:35 pm 5:50 pm 6:05 pm 6:20 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:11 pm 7:41 pm 8:11 pm 8:41 pm 9:11 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm
Northlands Platform B 7:49 am 8:19 am 8:49 am 9:19 am 9:49 am 10:14 am 10:29 am 10:44 am 10:59 am 11:14 am 11:29 am 11:44 am 11:59 am 12:14 pm 12:29 pm 12:44 pm 12:59 pm 1:14 pm 1:29 pm 1:44 pm 1:59 pm 2:14 pm 2:29 pm 2:44 pm 2:59 pm 3:14 pm 3:29 pm 3:44 pm 3:59 pm 4:14 pm 4:29 pm 4:44 pm 4:59 pm 5:14 pm 5:29 pm 5:44 pm 5:59 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:44 pm 7:15 pm 7:19 pm 7:49 pm 8:19 pm 8:49 pm 9:19 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm
The Palms (North Parade) 8:03 am 8:33 am 9:03 am 9:33 am 10:03 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:30 pm 7:33 pm 8:03 pm 8:33 pm 9:03 pm 9:33 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 8:15 am 8:45 am 9:15 am 9:45 am 10:15 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 12:00 am 7:45 pm 8:15 pm 8:45 pm 9:15 pm 9:45 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm

On public holidays bus and ferry services run to weekend timetables. Check the list of public holidays below to see which weekend timetables will be observed on those days.

Public holiday Date Services run to
Waitangi Day
Tuesday 6 February 2024 Saturday timetable
Thursday 28 March Thursday 28 March 2024 Friday timetable
Good Friday
Friday 29 March 2024 Sunday timetable 
Easter Monday
Monday 1 April 2024 Saturday timetable
ANZAC Day Thursday 25 April 2024 Saturday timetable
King's Birthday
Monday 3 June 2024 Saturday timetable
Thursday 27 June Thursday 27 June 2024 Friday timetable
Matariki Friday 28 June 2024 Saturday timetable
Labour Day Monday 28 October 2024 Saturday timetable
Thursday 16 November Thursday 14 November 2024 Friday timetable
Canterbury Anniversary
(Show Day)
Friday 15 November 2024 Saturday timetable
Christmas Day Wednesday 25 December 2024 Sunday timetable
All services stop at 6pm*
Thursday 26 December –
Saturday 28 December
Thursday 26 December –
Saturday 28 December 2024
Saturday timetable
Sunday 29 December Sunday 29 December 2024 Sunday timetable
Monday 30 December –
Tuesday 31 December
Monday 30 December –
Tuesday 31 December 2024
Saturday timetable
New Year's Day 
Wednesday 1 January 2025 Saturday timetable
Day after New Year's Day Thursday 2 January 2025 Saturday timetable
Friday 3 January Friday 3 January 2025 Saturday timetable

 

*Service ends 6pm Christmas day, no trips will commence after 6pm and a number of trips will not travel their entire route.

Or

Orbiter Anti-clock

Service offers bike racks
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 5:40 am 6:00 am 6:10 am 6:20 am 6:25 am 6:35 am 6:45 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 5:52 am 6:12 am 6:22 am 6:32 am 6:37 am 6:47 am 6:57 am 7:02 am 7:12 am 7:22 am 7:32 am 7:42 am 7:52 am 8:02 am 8:12 am 8:22 am 8:32 am 8:42 am 8:52 am 9:02 am 9:12 am 9:22 am 9:32 am 9:42 am 9:52 am 10:02 am 10:12 am 10:22 am 10:32 am 10:42 am 10:52 am 11:02 am 11:12 am 11:22 am 11:32 am 11:42 am 11:52 am 12:02 pm 12:12 pm 12:22 pm 12:32 pm 12:42 pm 12:52 pm 1:02 pm 1:12 pm 1:22 pm 1:32 pm 1:42 pm 1:52 pm 2:02 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:12 pm 5:22 pm 5:32 pm 5:42 pm 5:52 pm 6:02 pm 6:12 pm 6:22 pm 6:32 pm 6:42 pm 6:52 pm 7:02 pm 7:12 pm 7:25 pm 7:40 pm 7:55 pm 8:10 pm 8:25 pm 8:40 pm 8:55 pm 9:10 pm 9:25 pm 9:40 pm 9:55 pm 10:10 pm 10:40 pm 11:10 pm 11:40 pm
Northlands Platform D 6:06 am 6:26 am 6:36 am 6:46 am 6:54 am 7:04 am 7:15 am 7:21 am 7:31 am 7:41 am 7:51 am 8:01 am 8:11 am 8:20 am 8:29 am 8:39 am 8:49 am 8:59 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:20 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:12 pm 2:23 pm 2:33 pm 2:43 pm 2:53 pm 3:03 pm 3:13 pm 3:23 pm 3:33 pm 3:43 pm 3:53 pm 4:03 pm 4:13 pm 4:23 pm 4:33 pm 4:43 pm 4:53 pm 5:03 pm 5:13 pm 5:22 pm 5:31 pm 5:41 pm 5:51 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:20 pm 6:29 pm 6:39 pm 6:49 pm 6:59 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:27 pm 7:39 pm 7:54 pm 8:09 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:54 pm 9:09 pm 9:24 pm 9:39 pm 9:54 pm 10:09 pm 10:24 pm 10:54 pm 11:24 pm 11:54 pm
Burnside High School 6:17 am 6:37 am 6:47 am 6:57 am 7:06 am 7:16 am 7:29 am 7:36 am 7:46 am 7:56 am 8:06 am 8:16 am 8:26 am 8:34 am 8:41 am 8:51 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:34 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:27 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:28 pm 5:37 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:34 pm 6:41 pm 6:51 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:39 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:35 pm 9:50 pm 10:05 pm 10:20 pm 10:35 pm 11:05 pm 11:35 pm 12:05 am
Westfield Riccarton 6:26 am 6:46 am 6:56 am 7:06 am 7:16 am 7:26 am 7:40 am 7:47 am 7:57 am 8:07 am 8:17 am 8:27 am 8:37 am 8:45 am 8:51 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:45 am 11:57 am 12:07 pm 12:17 pm 12:27 pm 12:37 pm 12:47 pm 12:57 pm 1:07 pm 1:17 pm 1:27 pm 1:37 pm 1:47 pm 1:57 pm 2:07 pm 2:17 pm 2:27 pm 2:38 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:48 pm 5:57 pm 6:07 pm 6:17 pm 6:27 pm 6:37 pm 6:45 pm 6:51 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:41 pm 7:49 pm 7:58 pm 8:13 pm 8:28 pm 8:43 pm 8:58 pm 9:13 pm 9:28 pm 9:43 pm 9:58 pm 10:13 pm 10:28 pm 10:43 pm 11:13 pm 11:43 pm 12:13 am
Barrington Mall (Barrington St) 6:34 am 6:54 am 7:04 am 7:14 am 7:26 am 7:36 am 7:51 am 7:59 am 8:09 am 8:19 am 8:29 am 8:39 am 8:49 am 8:56 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:41 am 11:56 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:49 pm 12:59 pm 1:09 pm 1:19 pm 1:29 pm 1:39 pm 1:49 pm 1:59 pm 2:09 pm 2:19 pm 2:29 pm 2:39 pm 2:52 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:02 pm 6:09 pm 6:19 pm 6:29 pm 6:39 pm 6:49 pm 6:56 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:41 pm 7:51 pm 7:58 pm 8:06 pm 8:21 pm 8:36 pm 8:51 pm 9:06 pm 9:21 pm 9:36 pm 9:51 pm 10:06 pm 10:21 pm 10:36 pm 10:51 pm 11:21 pm 11:51 pm 12:21 am
Princess Margaret Hospital 6:41 am 7:01 am 7:11 am 7:21 am 7:34 am 7:44 am 7:59 am 8:08 am 8:18 am 8:28 am 8:38 am 8:48 am 8:58 am 9:04 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:49 am 12:04 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 3:02 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:12 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:04 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:29 pm 7:39 pm 7:49 pm 7:59 pm 8:05 pm 8:12 pm 8:27 pm 8:42 pm 8:57 pm 9:12 pm 9:27 pm 9:42 pm 9:57 pm 10:12 pm 10:27 pm 10:42 pm 10:57 pm 11:27 pm 11:57 pm 12:27 am
St Martins Shops 6:48 am 7:08 am 7:18 am 7:28 am 7:42 am 7:52 am 8:07 am 8:16 am 8:26 am 8:36 am 8:46 am 8:56 am 9:06 am 9:12 am 9:17 am 9:27 am 9:37 am 9:47 am 9:57 am 10:07 am 10:17 am 10:27 am 10:37 am 10:47 am 10:57 am 11:07 am 11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:47 am 11:57 am 12:12 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:11 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:21 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:06 pm 7:12 pm 7:17 pm 7:27 pm 7:37 pm 7:47 pm 7:57 pm 8:07 pm 8:12 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:18 pm 10:33 pm 10:48 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:55 am 8:05 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:25 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:35 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:40 pm 7:50 pm 8:00 pm 8:10 pm 8:20 pm 8:25 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:30 pm 10:45 pm 11:00 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:30 am 7:00 am 7:15 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 6:10 am 6:40 am 7:10 am 7:25 am 7:40 am 7:55 am 8:10 am 8:27 am 8:42 am 8:57 am 9:12 am 9:27 am 9:42 am 9:57 am 10:12 am 10:22 am 10:32 am 10:42 am 10:52 am 11:02 am 11:12 am 11:22 am 11:32 am 11:42 am 11:52 am 12:02 pm 12:12 pm 12:22 pm 12:32 pm 12:42 pm 12:52 pm 1:02 pm 1:12 pm 1:22 pm 1:32 pm 1:42 pm 1:52 pm 2:02 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:12 pm 5:22 pm 5:32 pm 5:42 pm 5:52 pm 6:02 pm 6:10 pm 6:25 pm 6:40 pm 6:55 pm 7:10 pm 7:25 pm 7:40 pm 7:55 pm 8:10 pm 8:25 pm 8:40 pm 8:55 pm 9:10 pm 9:40 pm 10:10 pm 10:40 pm 11:10 pm 11:40 pm
Northlands Platform D 6:24 am 6:54 am 7:24 am 7:39 am 7:54 am 8:09 am 8:24 am 8:41 am 8:56 am 9:11 am 9:26 am 9:41 am 9:56 am 10:11 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:10 am 11:21 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:41 pm 2:51 pm 3:01 pm 3:11 pm 3:21 pm 3:31 pm 3:41 pm 3:51 pm 4:00 pm 4:09 pm 4:19 pm 4:29 pm 4:39 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:17 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:24 pm 6:39 pm 6:54 pm 7:09 pm 7:24 pm 7:39 pm 7:54 pm 8:09 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:54 pm 9:09 pm 9:24 pm 9:54 pm 10:24 pm 10:54 pm 11:24 pm 11:54 pm
Burnside High School 6:35 am 7:05 am 7:35 am 7:50 am 8:05 am 8:20 am 8:35 am 8:52 am 9:07 am 9:22 am 9:37 am 9:52 am 10:07 am 10:22 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:24 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:14 pm 4:21 pm 4:31 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:29 pm 5:37 pm 5:47 pm 5:57 pm 6:07 pm 6:17 pm 6:27 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:05 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:35 pm 10:05 pm 10:35 pm 11:05 pm 11:35 pm 12:05 am
Westfield Riccarton 6:43 am 7:13 am 7:43 am 7:58 am 8:13 am 8:28 am 8:43 am 9:01 am 9:16 am 9:31 am 9:46 am 10:01 am 10:16 am 10:31 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:35 am 11:47 am 11:57 am 12:07 pm 12:17 pm 12:27 pm 12:37 pm 12:47 pm 12:57 pm 1:07 pm 1:17 pm 1:27 pm 1:37 pm 1:47 pm 1:57 pm 2:07 pm 2:17 pm 2:27 pm 2:37 pm 2:47 pm 2:57 pm 3:07 pm 3:17 pm 3:27 pm 3:37 pm 3:47 pm 3:57 pm 4:07 pm 4:17 pm 4:25 pm 4:31 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:31 pm 5:39 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:43 pm 6:58 pm 7:13 pm 7:28 pm 7:43 pm 7:58 pm 8:13 pm 8:28 pm 8:43 pm 8:58 pm 9:13 pm 9:28 pm 9:43 pm 10:13 pm 10:43 pm 11:13 pm 11:43 pm 12:13 am
Barrington Mall (Barrington St) 6:51 am 7:21 am 7:51 am 8:06 am 8:21 am 8:36 am 8:51 am 9:09 am 9:24 am 9:39 am 9:54 am 10:09 am 10:24 am 10:39 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:46 am 11:59 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:49 pm 12:59 pm 1:09 pm 1:19 pm 1:29 pm 1:39 pm 1:49 pm 1:59 pm 2:09 pm 2:19 pm 2:29 pm 2:39 pm 2:49 pm 2:59 pm 3:09 pm 3:19 pm 3:29 pm 3:39 pm 3:49 pm 3:59 pm 4:09 pm 4:19 pm 4:29 pm 4:36 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:31 pm 5:41 pm 5:48 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:14 pm 6:24 pm 6:34 pm 6:44 pm 6:51 pm 7:06 pm 7:21 pm 7:36 pm 7:51 pm 8:06 pm 8:21 pm 8:36 pm 8:51 pm 9:06 pm 9:21 pm 9:36 pm 9:51 pm 10:21 pm 10:51 pm 11:21 pm 11:51 pm 12:21 am
Princess Margaret Hospital 6:57 am 7:27 am 7:57 am 8:12 am 8:27 am 8:42 am 8:57 am 9:16 am 9:31 am 9:46 am 10:01 am 10:16 am 10:31 am 10:46 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:54 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:44 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:19 pm 5:29 pm 5:39 pm 5:49 pm 5:55 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:31 pm 6:41 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:12 pm 7:27 pm 7:42 pm 7:57 pm 8:12 pm 8:27 pm 8:42 pm 8:57 pm 9:12 pm 9:27 pm 9:42 pm 9:57 pm 10:27 pm 10:57 pm 11:27 pm 11:57 pm 12:27 am
St Martins Shops 7:03 am 7:33 am 8:03 am 8:18 am 8:33 am 8:48 am 9:03 am 9:23 am 9:38 am 9:53 am 10:08 am 10:23 am 10:38 am 10:53 am 11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:47 am 12:02 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:52 pm 4:57 pm 5:07 pm 5:17 pm 5:27 pm 5:37 pm 5:47 pm 5:57 pm 6:02 pm 6:08 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:03 pm 7:18 pm 7:33 pm 7:48 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:15 am 7:45 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:35 am 9:50 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:05 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:05 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:15 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:15 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 7:10 am 7:40 am 8:10 am 8:40 am 9:10 am 9:27 am 9:42 am 9:57 am 10:12 am 10:27 am 10:42 am 10:57 am 11:12 am 11:27 am 11:42 am 11:57 am 12:12 pm 12:27 pm 12:42 pm 12:57 pm 1:12 pm 1:27 pm 1:42 pm 1:57 pm 2:12 pm 2:27 pm 2:42 pm 2:57 pm 3:12 pm 3:27 pm 3:42 pm 3:57 pm 4:12 pm 4:27 pm 4:42 pm 4:57 pm 5:12 pm 5:27 pm 5:42 pm 5:57 pm 6:12 pm 6:40 pm 7:10 pm 7:40 pm 8:10 pm 8:40 pm 9:10 pm 9:40 pm 10:10 pm 10:40 pm
Northlands Platform D 7:24 am 7:54 am 8:24 am 8:54 am 9:24 am 9:44 am 9:59 am 10:14 am 10:29 am 10:44 am 10:59 am 11:14 am 11:29 am 11:44 am 11:59 am 12:14 pm 12:29 pm 12:44 pm 12:59 pm 1:14 pm 1:29 pm 1:44 pm 1:59 pm 2:14 pm 2:29 pm 2:44 pm 2:59 pm 3:14 pm 3:29 pm 3:44 pm 3:59 pm 4:14 pm 4:29 pm 4:44 pm 4:59 pm 5:14 pm 5:29 pm 5:44 pm 5:59 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:54 pm 7:24 pm 7:54 pm 8:24 pm 8:54 pm 9:24 pm 9:54 pm 10:24 pm 10:54 pm
Burnside High School 7:35 am 8:05 am 8:35 am 9:05 am 9:35 am 9:56 am 10:11 am 10:26 am 10:41 am 10:56 am 11:11 am 11:26 am 11:41 am 11:56 am 12:11 pm 12:26 pm 12:41 pm 12:56 pm 1:11 pm 1:26 pm 1:41 pm 1:56 pm 2:11 pm 2:26 pm 2:41 pm 2:56 pm 3:11 pm 3:26 pm 3:41 pm 3:56 pm 4:11 pm 4:26 pm 4:41 pm 4:56 pm 5:11 pm 5:26 pm 5:41 pm 5:56 pm 6:11 pm 6:26 pm 6:41 pm 7:05 pm 7:35 pm 8:05 pm 8:35 pm 9:05 pm 9:35 pm 10:05 pm 10:35 pm 11:05 pm
Westfield Riccarton 7:43 am 8:13 am 8:43 am 9:13 am 9:43 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:51 am 11:06 am 11:21 am 11:36 am 11:51 am 12:06 pm 12:21 pm 12:36 pm 12:51 pm 1:06 pm 1:21 pm 1:36 pm 1:51 pm 2:06 pm 2:21 pm 2:36 pm 2:51 pm 3:06 pm 3:21 pm 3:36 pm 3:51 pm 4:06 pm 4:21 pm 4:36 pm 4:51 pm 5:06 pm 5:21 pm 5:36 pm 5:51 pm 6:06 pm 6:21 pm 6:36 pm 6:51 pm 7:13 pm 7:43 pm 8:13 pm 8:43 pm 9:13 pm 9:43 pm 10:13 pm 10:43 pm 11:13 pm
Barrington Mall (Barrington St) 7:51 am 8:21 am 8:51 am 9:21 am 9:51 am 10:16 am 10:31 am 10:46 am 11:01 am 11:16 am 11:31 am 11:46 am 12:01 pm 12:16 pm 12:31 pm 12:46 pm 1:01 pm 1:16 pm 1:31 pm 1:46 pm 2:01 pm 2:16 pm 2:31 pm 2:46 pm 3:01 pm 3:16 pm 3:31 pm 3:46 pm 4:01 pm 4:16 pm 4:31 pm 4:46 pm 5:01 pm 5:16 pm 5:31 pm 5:46 pm 6:01 pm 6:16 pm 6:31 pm 6:46 pm 7:01 pm 7:21 pm 7:51 pm 8:21 pm 8:51 pm 9:21 pm 9:51 pm 10:21 pm 10:51 pm 11:21 pm
Princess Margaret Hospital 7:57 am 8:27 am 8:57 am 9:27 am 9:57 am 10:24 am 10:39 am 10:54 am 11:09 am 11:24 am 11:39 am 11:54 am 12:09 pm 12:24 pm 12:39 pm 12:54 pm 1:09 pm 1:24 pm 1:39 pm 1:54 pm 2:09 pm 2:24 pm 2:39 pm 2:54 pm 3:09 pm 3:24 pm 3:39 pm 3:54 pm 4:09 pm 4:24 pm 4:39 pm 4:54 pm 5:09 pm 5:24 pm 5:39 pm 5:54 pm 6:09 pm 6:24 pm 6:39 pm 6:54 pm 7:09 pm 7:27 pm 7:57 pm 8:27 pm 8:57 pm 9:27 pm 9:57 pm 10:27 pm 10:57 pm 11:27 pm
St Martins Shops 8:03 am 8:33 am 9:03 am 9:33 am 10:03 am 10:32 am 10:47 am 11:02 am 11:17 am 11:32 am 11:47 am 12:02 pm 12:17 pm 12:32 pm 12:47 pm 1:02 pm 1:17 pm 1:32 pm 1:47 pm 2:02 pm 2:17 pm 2:32 pm 2:47 pm 3:02 pm 3:17 pm 3:32 pm 3:47 pm 4:02 pm 4:17 pm 4:32 pm 4:47 pm 5:02 pm 5:17 pm 5:32 pm 5:47 pm 6:02 pm 6:17 pm 6:32 pm 6:47 pm 7:02 pm 7:17 pm 7:33 pm 8:03 pm 8:33 pm 9:03 pm 9:33 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 8:15 am 8:45 am 9:15 am 9:45 am 10:15 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:15 pm 8:45 pm 9:15 pm 9:45 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm

On public holidays bus and ferry services run to weekend timetables. Check the list of public holidays below to see which weekend timetables will be observed on those days.

Public holiday Date Services run to
Waitangi Day
Tuesday 6 February 2024 Saturday timetable
Thursday 28 March Thursday 28 March 2024 Friday timetable
Good Friday
Friday 29 March 2024 Sunday timetable 
Easter Monday
Monday 1 April 2024 Saturday timetable
ANZAC Day Thursday 25 April 2024 Saturday timetable
King's Birthday
Monday 3 June 2024 Saturday timetable
Thursday 27 June Thursday 27 June 2024 Friday timetable
Matariki Friday 28 June 2024 Saturday timetable
Labour Day Monday 28 October 2024 Saturday timetable
Thursday 16 November Thursday 14 November 2024 Friday timetable
Canterbury Anniversary
(Show Day)
Friday 15 November 2024 Saturday timetable
Christmas Day Wednesday 25 December 2024 Sunday timetable
All services stop at 6pm*
Thursday 26 December –
Saturday 28 December
Thursday 26 December –
Saturday 28 December 2024
Saturday timetable
Sunday 29 December Sunday 29 December 2024 Sunday timetable
Monday 30 December –
Tuesday 31 December
Monday 30 December –
Tuesday 31 December 2024
Saturday timetable
New Year's Day 
Wednesday 1 January 2025 Saturday timetable
Day after New Year's Day Thursday 2 January 2025 Saturday timetable
Friday 3 January Friday 3 January 2025 Saturday timetable

 

*Service ends 6pm Christmas day, no trips will commence after 6pm and a number of trips will not travel their entire route.

Jump aboard our most popular bus route for easy access to Christchurch's malls and shops outside of the central city. You can even treat The Orbiter as the most affordable Christchurch tour on offer - have you done the whole loop??

The Orbiter is along every 10 minutes, running in both clockwise and anti-clockwise directions, so you'll never have to wait long for a ride.