Or

Orbiter Clockwise

Service offers bike racks
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:10 am 6:20 am 6:30 am 6:40 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
St Martins Shops 6:08 am 6:20 am 6:30 am 6:40 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:08 pm 7:23 pm 7:38 pm 7:53 pm 8:08 pm 8:23 pm 8:38 pm 8:53 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm 11:08 pm 11:38 pm
Princess Margaret Hospital 6:14 am 6:28 am 6:38 am 6:48 am 6:58 am 7:08 am 7:18 am 7:29 am 7:39 am 7:49 am 7:59 am 8:08 am 8:18 am 8:28 am 8:38 am 8:48 am 8:58 am 9:08 am 9:18 am 9:28 am 9:38 am 9:48 am 9:58 am 10:08 am 10:18 am 10:28 am 10:38 am 10:48 am 10:58 am 11:08 am 11:18 am 11:28 am 11:38 am 11:48 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:19 pm 5:28 pm 5:38 pm 5:48 pm 5:58 pm 6:08 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:55 pm 7:04 pm 7:14 pm 7:29 pm 7:44 pm 7:59 pm 8:14 pm 8:29 pm 8:44 pm 8:59 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm 11:14 pm 11:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 6:20 am 6:35 am 6:45 am 6:55 am 7:05 am 7:15 am 7:26 am 7:37 am 7:47 am 7:57 am 8:07 am 8:16 am 8:25 am 8:35 am 8:45 am 8:55 am 9:05 am 9:15 am 9:25 am 9:35 am 9:45 am 9:55 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:05 pm 12:15 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:27 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:15 pm 6:25 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:55 pm 7:01 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm 11:20 pm 11:50 pm
Westfield Riccarton 6:30 am 6:46 am 6:56 am 7:06 am 7:16 am 7:26 am 7:41 am 7:47 am 7:52 am 8:02 am 8:12 am 8:22 am 8:31 am 8:38 am 8:46 am 8:56 am 9:06 am 9:16 am 9:26 am 9:36 am 9:46 am 9:56 am 10:06 am 10:16 am 10:26 am 10:36 am 10:46 am 10:56 am 11:06 am 11:16 am 11:26 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:28 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:44 pm 2:54 pm 3:04 pm 3:14 pm 3:24 pm 3:34 pm 3:44 pm 3:54 pm 4:04 pm 4:14 pm 4:24 pm 4:34 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:04 pm 5:14 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:42 pm 5:51 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:28 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:06 pm 7:12 pm 7:20 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm 12:00 am
Burnside High School 6:43 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:56 am 8:04 am 8:09 am 8:19 am 8:29 am 8:39 am 8:46 am 8:53 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:43 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 5:59 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:43 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:26 pm 7:33 pm 7:41 pm 7:56 pm 8:11 pm 8:26 pm 8:41 pm 8:56 pm 9:11 pm 9:26 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm 11:41 pm 12:11 am
Northlands Platform B 6:51 am 7:09 am 7:19 am 7:29 am 7:39 am 7:49 am 8:08 am 8:16 am 8:21 am 8:31 am 8:41 am 8:51 am 8:58 am 9:04 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:49 am 11:59 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:54 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:14 pm 3:24 pm 3:34 pm 3:44 pm 3:54 pm 4:04 pm 4:14 pm 4:24 pm 4:34 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:04 pm 5:14 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:44 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:11 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:54 pm 6:59 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:29 pm 7:34 pm 7:41 pm 7:49 pm 8:04 pm 8:19 pm 8:34 pm 8:49 pm 9:04 pm 9:19 pm 9:34 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm 11:49 pm 12:19 am
The Palms (North Parade) 7:06 am 7:25 am 7:35 am 7:45 am 7:55 am 8:05 am 8:25 am 8:35 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:15 am 9:20 am 9:25 am 9:35 am 9:45 am 9:55 am 10:05 am 10:15 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 11:55 am 12:05 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:55 pm 2:05 pm 2:15 pm 2:25 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:55 pm 3:05 pm 3:15 pm 3:33 pm 3:43 pm 3:53 pm 4:03 pm 4:13 pm 4:23 pm 4:33 pm 4:43 pm 4:53 pm 5:03 pm 5:13 pm 5:23 pm 5:33 pm 5:43 pm 5:53 pm 6:03 pm 6:13 pm 6:23 pm 6:30 pm 6:35 pm 6:45 pm 6:55 pm 7:05 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:25 pm 7:35 pm 7:45 pm 7:50 pm 7:56 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:20 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:40 am 8:50 am 8:55 am 9:05 am 9:15 am 9:25 am 9:30 am 9:35 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:45 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:40 pm 7:50 pm 8:00 pm 8:05 pm 8:10 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:30 am 7:00 am 7:15 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
St Martins Shops 6:08 am 6:38 am 7:08 am 7:23 am 7:38 am 7:53 am 8:08 am 8:23 am 8:38 am 8:53 am 9:08 am 9:23 am 9:38 am 9:53 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:28 pm 5:38 pm 5:48 pm 5:58 pm 6:08 pm 6:23 pm 6:38 pm 6:53 pm 7:08 pm 7:23 pm 7:38 pm 7:53 pm 8:08 pm 8:23 pm 8:38 pm 8:53 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm 11:08 pm 11:38 pm
Princess Margaret Hospital 6:14 am 6:44 am 7:14 am 7:29 am 7:44 am 7:59 am 8:14 am 8:29 am 8:44 am 8:59 am 9:14 am 9:29 am 9:44 am 10:00 am 10:18 am 10:28 am 10:38 am 10:48 am 10:58 am 11:08 am 11:18 am 11:28 am 11:38 am 11:48 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:15 pm 5:24 pm 5:34 pm 5:44 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:44 pm 6:59 pm 7:14 pm 7:29 pm 7:44 pm 7:59 pm 8:14 pm 8:29 pm 8:44 pm 8:59 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm 11:14 pm 11:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 6:20 am 6:50 am 7:20 am 7:35 am 7:50 am 8:05 am 8:20 am 8:35 am 8:50 am 9:05 am 9:20 am 9:35 am 9:50 am 10:06 am 10:25 am 10:35 am 10:45 am 10:55 am 11:05 am 11:16 am 11:26 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:55 pm 4:05 pm 4:15 pm 4:25 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:55 pm 5:05 pm 5:15 pm 5:21 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:05 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm 11:20 pm 11:50 pm
Westfield Riccarton 6:30 am 7:00 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:17 am 10:36 am 10:46 am 10:56 am 11:06 am 11:18 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:41 pm 2:51 pm 3:01 pm 3:11 pm 3:21 pm 3:31 pm 3:41 pm 3:51 pm 4:01 pm 4:08 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:32 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm 12:00 am
Burnside High School 6:41 am 7:11 am 7:41 am 7:56 am 8:11 am 8:26 am 8:41 am 8:58 am 9:13 am 9:28 am 9:43 am 9:58 am 10:13 am 10:31 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:33 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:23 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:46 pm 5:53 pm 6:03 pm 6:13 pm 6:23 pm 6:33 pm 6:41 pm 6:56 pm 7:11 pm 7:26 pm 7:41 pm 7:56 pm 8:11 pm 8:26 pm 8:41 pm 8:56 pm 9:11 pm 9:26 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm 11:41 pm 12:11 am
Northlands Platform B 6:49 am 7:19 am 7:49 am 8:04 am 8:19 am 8:34 am 8:49 am 9:06 am 9:21 am 9:36 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:39 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:44 am 11:58 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:34 pm 4:39 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:19 pm 5:29 pm 5:39 pm 5:49 pm 5:54 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:31 pm 6:41 pm 6:49 pm 7:04 pm 7:19 pm 7:34 pm 7:49 pm 8:04 pm 8:19 pm 8:34 pm 8:49 pm 9:04 pm 9:19 pm 9:34 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm 11:49 pm 12:19 am
The Palms (North Parade) 7:03 am 7:33 am 8:03 am 8:18 am 8:33 am 8:48 am 9:03 am 9:21 am 9:36 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:55 am 11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:25 pm 12:35 pm 12:45 pm 12:55 pm 1:05 pm 1:15 pm 1:25 pm 1:35 pm 1:45 pm 1:55 pm 2:05 pm 2:15 pm 2:25 pm 2:35 pm 2:45 pm 2:55 pm 3:05 pm 3:15 pm 3:25 pm 3:35 pm 3:45 pm 3:55 pm 4:05 pm 4:15 pm 4:25 pm 4:35 pm 4:45 pm 4:50 pm 4:55 pm 5:05 pm 5:15 pm 5:25 pm 5:35 pm 5:45 pm 5:55 pm 6:05 pm 6:10 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:03 pm 7:18 pm 7:33 pm 7:48 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:15 am 7:45 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:35 am 9:50 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:10 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:05 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:25 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:15 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm
St Martins Shops 7:08 am 7:38 am 8:08 am 8:38 am 9:08 am 9:25 am 9:40 am 9:55 am 10:10 am 10:25 am 10:40 am 10:55 am 11:10 am 11:25 am 11:40 am 11:55 am 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:55 pm 2:10 pm 2:25 pm 2:40 pm 2:55 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:55 pm 4:10 pm 4:25 pm 4:40 pm 4:55 pm 5:10 pm 5:25 pm 5:40 pm 5:55 pm 6:10 pm 6:38 pm 7:08 pm 7:38 pm 8:08 pm 8:38 pm 9:08 pm 9:38 pm 10:08 pm 10:38 pm
Princess Margaret Hospital 7:14 am 7:44 am 8:14 am 8:44 am 9:14 am 9:33 am 9:48 am 10:03 am 10:18 am 10:33 am 10:48 am 11:03 am 11:18 am 11:33 am 11:48 am 12:03 pm 12:18 pm 12:33 pm 12:48 pm 1:03 pm 1:18 pm 1:33 pm 1:48 pm 2:03 pm 2:18 pm 2:33 pm 2:48 pm 3:03 pm 3:18 pm 3:33 pm 3:48 pm 4:03 pm 4:18 pm 4:33 pm 4:48 pm 5:03 pm 5:18 pm 5:33 pm 5:48 pm 6:03 pm 6:18 pm 6:44 pm 7:14 pm 7:44 pm 8:14 pm 8:44 pm 9:14 pm 9:44 pm 10:14 pm 10:44 pm
Barrington Mall (Barrington St) 7:20 am 7:50 am 8:20 am 8:50 am 9:20 am 9:40 am 9:55 am 10:10 am 10:25 am 10:40 am 10:55 am 11:10 am 11:25 am 11:40 am 11:55 am 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:55 pm 1:10 pm 1:25 pm 1:40 pm 1:55 pm 2:10 pm 2:25 pm 2:40 pm 2:55 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:55 pm 4:10 pm 4:25 pm 4:40 pm 4:55 pm 5:10 pm 5:25 pm 5:40 pm 5:55 pm 6:10 pm 6:25 pm 6:50 pm 7:20 pm 7:50 pm 8:20 pm 8:50 pm 9:20 pm 9:50 pm 10:20 pm 10:50 pm
Westfield Riccarton 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:30 am 9:51 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:51 am 11:06 am 11:21 am 11:36 am 11:51 am 12:06 pm 12:21 pm 12:36 pm 12:51 pm 1:06 pm 1:21 pm 1:36 pm 1:51 pm 2:06 pm 2:21 pm 2:36 pm 2:51 pm 3:06 pm 3:21 pm 3:36 pm 3:51 pm 4:06 pm 4:21 pm 4:36 pm 4:51 pm 5:06 pm 5:21 pm 5:36 pm 5:51 pm 6:06 pm 6:21 pm 6:36 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm
Burnside High School 7:41 am 8:11 am 8:41 am 9:11 am 9:41 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:05 am 11:20 am 11:35 am 11:50 am 12:05 pm 12:20 pm 12:35 pm 12:50 pm 1:05 pm 1:20 pm 1:35 pm 1:50 pm 2:05 pm 2:20 pm 2:35 pm 2:50 pm 3:05 pm 3:20 pm 3:35 pm 3:50 pm 4:05 pm 4:20 pm 4:35 pm 4:50 pm 5:05 pm 5:20 pm 5:35 pm 5:50 pm 6:05 pm 6:20 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:11 pm 7:41 pm 8:11 pm 8:41 pm 9:11 pm 9:41 pm 10:11 pm 10:41 pm 11:11 pm
Northlands Platform B 7:49 am 8:19 am 8:49 am 9:19 am 9:49 am 10:14 am 10:29 am 10:44 am 10:59 am 11:14 am 11:29 am 11:44 am 11:59 am 12:14 pm 12:29 pm 12:44 pm 12:59 pm 1:14 pm 1:29 pm 1:44 pm 1:59 pm 2:14 pm 2:29 pm 2:44 pm 2:59 pm 3:14 pm 3:29 pm 3:44 pm 3:59 pm 4:14 pm 4:29 pm 4:44 pm 4:59 pm 5:14 pm 5:29 pm 5:44 pm 5:59 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:44 pm 7:15 pm 7:19 pm 7:49 pm 8:19 pm 8:49 pm 9:19 pm 9:49 pm 10:19 pm 10:49 pm 11:19 pm
The Palms (North Parade) 8:03 am 8:33 am 9:03 am 9:33 am 10:03 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:30 pm 7:33 pm 8:03 pm 8:33 pm 9:03 pm 9:33 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 8:15 am 8:45 am 9:15 am 9:45 am 10:15 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 12:00 am 7:45 pm 8:15 pm 8:45 pm 9:15 pm 9:45 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm

On public holidays bus and ferry services run to weekend timetables. Check the list of public holidays below to see which weekend timetables will be observed on those days.

Public holiday Date Timetable services will run to
Waitangi Day
Monday 6 February 2023 Saturday timetable
Thursday 6 April Thursday 6 April 2023 Friday timetable
Good Friday
Friday 7 April 2023 Sunday timetable 
Easter Day
Sunday 9 April 2023 Sunday timetable
Easter Monday
Monday 10 April 2023 Saturday timetable
ANZAC Day Tuesday 25 April 2023 Saturday timetable
King's Birthday
Monday 5 June 2023 Saturday timetable
Thursday 13 July Thursday 13 July 2023 Friday timetable
Matariki Friday 14 July 2023 Saturday timetable
Labour Day Monday 23 October 2023 Saturday timetable
Thursday 16 November Thursday 16 November 2023 Friday timetable
Canterbury Anniversary
(Show Day)
Friday 17 November 2023 Saturday timetable
Christmas Day Monday 25 December 2023 Sunday timetable
All services stop at 6pm
Tuesday 26 December –
Saturday 30 December
Monday 26 December –
Saturday 30 December 2023
Saturday timetable
Sunday 31 December Sunday 31 December 2023 Sunday timetable
New Year's Day 
Monday 1 January 2024 Saturday timetable
Day after New Year's Day Tuesday 2 January 2024 Saturday timetable
Or

Orbiter Anti-clock

Service offers bike racks
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 5:40 am 6:00 am 6:10 am 6:20 am 6:25 am 6:35 am 6:45 am 6:50 am 7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 5:52 am 6:12 am 6:22 am 6:32 am 6:37 am 6:47 am 6:57 am 7:02 am 7:12 am 7:22 am 7:32 am 7:42 am 7:52 am 8:02 am 8:12 am 8:22 am 8:32 am 8:42 am 8:52 am 9:02 am 9:12 am 9:22 am 9:32 am 9:42 am 9:52 am 10:02 am 10:12 am 10:22 am 10:32 am 10:42 am 10:52 am 11:02 am 11:12 am 11:22 am 11:32 am 11:42 am 11:52 am 12:02 pm 12:12 pm 12:22 pm 12:32 pm 12:42 pm 12:52 pm 1:02 pm 1:12 pm 1:22 pm 1:32 pm 1:42 pm 1:52 pm 2:02 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:12 pm 5:22 pm 5:32 pm 5:42 pm 5:52 pm 6:02 pm 6:12 pm 6:22 pm 6:32 pm 6:42 pm 6:52 pm 7:02 pm 7:12 pm 7:25 pm 7:40 pm 7:55 pm 8:10 pm 8:25 pm 8:40 pm 8:55 pm 9:10 pm 9:25 pm 9:40 pm 9:55 pm 10:10 pm 10:40 pm 11:10 pm 11:40 pm
Northlands Platform D 6:06 am 6:26 am 6:36 am 6:46 am 6:54 am 7:04 am 7:15 am 7:21 am 7:31 am 7:41 am 7:51 am 8:01 am 8:11 am 8:20 am 8:29 am 8:39 am 8:49 am 8:59 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:20 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:12 pm 2:23 pm 2:33 pm 2:43 pm 2:53 pm 3:03 pm 3:13 pm 3:23 pm 3:33 pm 3:43 pm 3:53 pm 4:03 pm 4:13 pm 4:23 pm 4:33 pm 4:43 pm 4:53 pm 5:03 pm 5:13 pm 5:22 pm 5:31 pm 5:41 pm 5:51 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:20 pm 6:29 pm 6:39 pm 6:49 pm 6:59 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:27 pm 7:39 pm 7:54 pm 8:09 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:54 pm 9:09 pm 9:24 pm 9:39 pm 9:54 pm 10:09 pm 10:24 pm 10:54 pm 11:24 pm 11:54 pm
Burnside High School 6:17 am 6:37 am 6:47 am 6:57 am 7:06 am 7:16 am 7:29 am 7:36 am 7:46 am 7:56 am 8:06 am 8:16 am 8:26 am 8:34 am 8:41 am 8:51 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:34 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:27 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:48 pm 4:58 pm 5:08 pm 5:18 pm 5:28 pm 5:37 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:34 pm 6:41 pm 6:51 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:39 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:35 pm 9:50 pm 10:05 pm 10:20 pm 10:35 pm 11:05 pm 11:35 pm 12:05 am
Westfield Riccarton 6:26 am 6:46 am 6:56 am 7:06 am 7:16 am 7:26 am 7:40 am 7:47 am 7:57 am 8:07 am 8:17 am 8:27 am 8:37 am 8:45 am 8:51 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:45 am 11:57 am 12:07 pm 12:17 pm 12:27 pm 12:37 pm 12:47 pm 12:57 pm 1:07 pm 1:17 pm 1:27 pm 1:37 pm 1:47 pm 1:57 pm 2:07 pm 2:17 pm 2:27 pm 2:38 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:48 pm 5:57 pm 6:07 pm 6:17 pm 6:27 pm 6:37 pm 6:45 pm 6:51 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:41 pm 7:49 pm 7:58 pm 8:13 pm 8:28 pm 8:43 pm 8:58 pm 9:13 pm 9:28 pm 9:43 pm 9:58 pm 10:13 pm 10:28 pm 10:43 pm 11:13 pm 11:43 pm 12:13 am
Barrington Mall (Barrington St) 6:34 am 6:54 am 7:04 am 7:14 am 7:26 am 7:36 am 7:51 am 7:59 am 8:09 am 8:19 am 8:29 am 8:39 am 8:49 am 8:56 am 9:01 am 9:11 am 9:21 am 9:31 am 9:41 am 9:51 am 10:01 am 10:11 am 10:21 am 10:31 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:41 am 11:56 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:49 pm 12:59 pm 1:09 pm 1:19 pm 1:29 pm 1:39 pm 1:49 pm 1:59 pm 2:09 pm 2:19 pm 2:29 pm 2:39 pm 2:52 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:02 pm 6:09 pm 6:19 pm 6:29 pm 6:39 pm 6:49 pm 6:56 pm 7:01 pm 7:11 pm 7:21 pm 7:31 pm 7:41 pm 7:51 pm 7:58 pm 8:06 pm 8:21 pm 8:36 pm 8:51 pm 9:06 pm 9:21 pm 9:36 pm 9:51 pm 10:06 pm 10:21 pm 10:36 pm 10:51 pm 11:21 pm 11:51 pm 12:21 am
Princess Margaret Hospital 6:41 am 7:01 am 7:11 am 7:21 am 7:34 am 7:44 am 7:59 am 8:08 am 8:18 am 8:28 am 8:38 am 8:48 am 8:58 am 9:04 am 9:09 am 9:19 am 9:29 am 9:39 am 9:49 am 9:59 am 10:09 am 10:19 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:49 am 12:04 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 3:02 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:12 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:04 pm 7:09 pm 7:19 pm 7:29 pm 7:39 pm 7:49 pm 7:59 pm 8:05 pm 8:12 pm 8:27 pm 8:42 pm 8:57 pm 9:12 pm 9:27 pm 9:42 pm 9:57 pm 10:12 pm 10:27 pm 10:42 pm 10:57 pm 11:27 pm 11:57 pm 12:27 am
St Martins Shops 6:48 am 7:08 am 7:18 am 7:28 am 7:42 am 7:52 am 8:07 am 8:16 am 8:26 am 8:36 am 8:46 am 8:56 am 9:06 am 9:12 am 9:17 am 9:27 am 9:37 am 9:47 am 9:57 am 10:07 am 10:17 am 10:27 am 10:37 am 10:47 am 10:57 am 11:07 am 11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:47 am 11:57 am 12:12 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:11 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:56 pm 5:06 pm 5:16 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:21 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:46 pm 6:56 pm 7:06 pm 7:12 pm 7:17 pm 7:27 pm 7:37 pm 7:47 pm 7:57 pm 8:07 pm 8:12 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:18 pm 10:33 pm 10:48 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:20 am 7:30 am 7:40 am 7:55 am 8:05 am 8:20 am 8:30 am 8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:10 am 9:20 am 9:25 am 9:30 am 9:40 am 9:50 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:25 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:25 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:35 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:20 pm 7:25 pm 7:30 pm 7:40 pm 7:50 pm 8:00 pm 8:10 pm 8:20 pm 8:25 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:30 pm 10:45 pm 11:00 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 6:00 am 6:30 am 7:00 am 7:15 am 7:30 am 7:45 am 8:00 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:10 am 10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:10 am 11:20 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 6:10 am 6:40 am 7:10 am 7:25 am 7:40 am 7:55 am 8:10 am 8:27 am 8:42 am 8:57 am 9:12 am 9:27 am 9:42 am 9:57 am 10:12 am 10:22 am 10:32 am 10:42 am 10:52 am 11:02 am 11:12 am 11:22 am 11:32 am 11:42 am 11:52 am 12:02 pm 12:12 pm 12:22 pm 12:32 pm 12:42 pm 12:52 pm 1:02 pm 1:12 pm 1:22 pm 1:32 pm 1:42 pm 1:52 pm 2:02 pm 2:12 pm 2:22 pm 2:32 pm 2:42 pm 2:52 pm 3:02 pm 3:12 pm 3:22 pm 3:32 pm 3:42 pm 3:52 pm 4:02 pm 4:12 pm 4:22 pm 4:32 pm 4:42 pm 4:52 pm 5:02 pm 5:12 pm 5:22 pm 5:32 pm 5:42 pm 5:52 pm 6:02 pm 6:10 pm 6:25 pm 6:40 pm 6:55 pm 7:10 pm 7:25 pm 7:40 pm 7:55 pm 8:10 pm 8:25 pm 8:40 pm 8:55 pm 9:10 pm 9:40 pm 10:10 pm 10:40 pm 11:10 pm 11:40 pm
Northlands Platform D 6:24 am 6:54 am 7:24 am 7:39 am 7:54 am 8:09 am 8:24 am 8:41 am 8:56 am 9:11 am 9:26 am 9:41 am 9:56 am 10:11 am 10:29 am 10:39 am 10:49 am 10:59 am 11:10 am 11:21 am 11:31 am 11:41 am 11:51 am 12:01 pm 12:11 pm 12:21 pm 12:31 pm 12:41 pm 12:51 pm 1:01 pm 1:11 pm 1:21 pm 1:31 pm 1:41 pm 1:51 pm 2:01 pm 2:11 pm 2:21 pm 2:31 pm 2:41 pm 2:51 pm 3:01 pm 3:11 pm 3:21 pm 3:31 pm 3:41 pm 3:51 pm 4:00 pm 4:09 pm 4:19 pm 4:29 pm 4:39 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:17 pm 5:26 pm 5:36 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:24 pm 6:39 pm 6:54 pm 7:09 pm 7:24 pm 7:39 pm 7:54 pm 8:09 pm 8:24 pm 8:39 pm 8:54 pm 9:09 pm 9:24 pm 9:54 pm 10:24 pm 10:54 pm 11:24 pm 11:54 pm
Burnside High School 6:35 am 7:05 am 7:35 am 7:50 am 8:05 am 8:20 am 8:35 am 8:52 am 9:07 am 9:22 am 9:37 am 9:52 am 10:07 am 10:22 am 10:41 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:24 am 11:36 am 11:46 am 11:56 am 12:06 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:14 pm 4:21 pm 4:31 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:29 pm 5:37 pm 5:47 pm 5:57 pm 6:07 pm 6:17 pm 6:27 pm 6:35 pm 6:50 pm 7:05 pm 7:20 pm 7:35 pm 7:50 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:35 pm 8:50 pm 9:05 pm 9:20 pm 9:35 pm 10:05 pm 10:35 pm 11:05 pm 11:35 pm 12:05 am
Westfield Riccarton 6:43 am 7:13 am 7:43 am 7:58 am 8:13 am 8:28 am 8:43 am 9:01 am 9:16 am 9:31 am 9:46 am 10:01 am 10:16 am 10:31 am 10:51 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:35 am 11:47 am 11:57 am 12:07 pm 12:17 pm 12:27 pm 12:37 pm 12:47 pm 12:57 pm 1:07 pm 1:17 pm 1:27 pm 1:37 pm 1:47 pm 1:57 pm 2:07 pm 2:17 pm 2:27 pm 2:37 pm 2:47 pm 2:57 pm 3:07 pm 3:17 pm 3:27 pm 3:37 pm 3:47 pm 3:57 pm 4:07 pm 4:17 pm 4:25 pm 4:31 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:31 pm 5:39 pm 5:46 pm 5:56 pm 6:06 pm 6:16 pm 6:26 pm 6:36 pm 6:43 pm 6:58 pm 7:13 pm 7:28 pm 7:43 pm 7:58 pm 8:13 pm 8:28 pm 8:43 pm 8:58 pm 9:13 pm 9:28 pm 9:43 pm 10:13 pm 10:43 pm 11:13 pm 11:43 pm 12:13 am
Barrington Mall (Barrington St) 6:51 am 7:21 am 7:51 am 8:06 am 8:21 am 8:36 am 8:51 am 9:09 am 9:24 am 9:39 am 9:54 am 10:09 am 10:24 am 10:39 am 11:01 am 11:11 am 11:21 am 11:31 am 11:46 am 11:59 am 12:09 pm 12:19 pm 12:29 pm 12:39 pm 12:49 pm 12:59 pm 1:09 pm 1:19 pm 1:29 pm 1:39 pm 1:49 pm 1:59 pm 2:09 pm 2:19 pm 2:29 pm 2:39 pm 2:49 pm 2:59 pm 3:09 pm 3:19 pm 3:29 pm 3:39 pm 3:49 pm 3:59 pm 4:09 pm 4:19 pm 4:29 pm 4:36 pm 4:41 pm 4:51 pm 5:01 pm 5:11 pm 5:21 pm 5:31 pm 5:41 pm 5:48 pm 5:54 pm 6:04 pm 6:14 pm 6:24 pm 6:34 pm 6:44 pm 6:51 pm 7:06 pm 7:21 pm 7:36 pm 7:51 pm 8:06 pm 8:21 pm 8:36 pm 8:51 pm 9:06 pm 9:21 pm 9:36 pm 9:51 pm 10:21 pm 10:51 pm 11:21 pm 11:51 pm 12:21 am
Princess Margaret Hospital 6:57 am 7:27 am 7:57 am 8:12 am 8:27 am 8:42 am 8:57 am 9:16 am 9:31 am 9:46 am 10:01 am 10:16 am 10:31 am 10:46 am 11:09 am 11:19 am 11:29 am 11:39 am 11:54 am 12:08 pm 12:18 pm 12:28 pm 12:38 pm 12:48 pm 12:58 pm 1:08 pm 1:18 pm 1:28 pm 1:38 pm 1:48 pm 1:58 pm 2:08 pm 2:18 pm 2:28 pm 2:38 pm 2:48 pm 2:58 pm 3:08 pm 3:18 pm 3:28 pm 3:38 pm 3:48 pm 3:58 pm 4:08 pm 4:18 pm 4:28 pm 4:38 pm 4:44 pm 4:49 pm 4:59 pm 5:09 pm 5:19 pm 5:29 pm 5:39 pm 5:49 pm 5:55 pm 6:01 pm 6:11 pm 6:21 pm 6:31 pm 6:41 pm 6:51 pm 6:57 pm 7:12 pm 7:27 pm 7:42 pm 7:57 pm 8:12 pm 8:27 pm 8:42 pm 8:57 pm 9:12 pm 9:27 pm 9:42 pm 9:57 pm 10:27 pm 10:57 pm 11:27 pm 11:57 pm 12:27 am
St Martins Shops 7:03 am 7:33 am 8:03 am 8:18 am 8:33 am 8:48 am 9:03 am 9:23 am 9:38 am 9:53 am 10:08 am 10:23 am 10:38 am 10:53 am 11:17 am 11:27 am 11:37 am 11:47 am 12:02 pm 12:16 pm 12:26 pm 12:36 pm 12:46 pm 12:56 pm 1:06 pm 1:16 pm 1:26 pm 1:36 pm 1:46 pm 1:56 pm 2:06 pm 2:16 pm 2:26 pm 2:36 pm 2:46 pm 2:56 pm 3:06 pm 3:16 pm 3:26 pm 3:36 pm 3:46 pm 3:56 pm 4:06 pm 4:16 pm 4:26 pm 4:36 pm 4:46 pm 4:52 pm 4:57 pm 5:07 pm 5:17 pm 5:27 pm 5:37 pm 5:47 pm 5:57 pm 6:02 pm 6:08 pm 6:18 pm 6:28 pm 6:38 pm 6:48 pm 6:58 pm 7:03 pm 7:18 pm 7:33 pm 7:48 pm 8:03 pm 8:18 pm 8:33 pm 8:48 pm 9:03 pm 9:18 pm 9:33 pm 9:48 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm 12:03 am 12:33 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:15 am 7:45 am 8:15 am 8:30 am 8:45 am 9:00 am 9:15 am 9:35 am 9:50 am 10:05 am 10:20 am 10:35 am 10:50 am 11:05 am 11:30 am 11:40 am 11:50 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:40 pm 12:50 pm 1:00 pm 1:10 pm 1:20 pm 1:30 pm 1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:10 pm 2:20 pm 2:30 pm 2:40 pm 2:50 pm 3:00 pm 3:10 pm 3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:50 pm 4:00 pm 4:10 pm 4:20 pm 4:30 pm 4:40 pm 4:50 pm 5:00 pm 5:05 pm 5:10 pm 5:20 pm 5:30 pm 5:40 pm 5:50 pm 6:00 pm 6:10 pm 6:15 pm 6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:50 pm 7:00 pm 7:10 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:00 pm 8:15 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:00 pm 9:15 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:00 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm 12:15 am 12:45 am
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 7:00 am 7:30 am 8:00 am 8:30 am 9:00 am 9:15 am 9:30 am 9:45 am 10:00 am 10:15 am 10:30 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:30 pm 7:00 pm 7:30 pm 8:00 pm 8:30 pm 9:00 pm 9:30 pm 10:00 pm 10:30 pm
The Palms (Shirley Rd) 7:10 am 7:40 am 8:10 am 8:40 am 9:10 am 9:27 am 9:42 am 9:57 am 10:12 am 10:27 am 10:42 am 10:57 am 11:12 am 11:27 am 11:42 am 11:57 am 12:12 pm 12:27 pm 12:42 pm 12:57 pm 1:12 pm 1:27 pm 1:42 pm 1:57 pm 2:12 pm 2:27 pm 2:42 pm 2:57 pm 3:12 pm 3:27 pm 3:42 pm 3:57 pm 4:12 pm 4:27 pm 4:42 pm 4:57 pm 5:12 pm 5:27 pm 5:42 pm 5:57 pm 6:12 pm 6:40 pm 7:10 pm 7:40 pm 8:10 pm 8:40 pm 9:10 pm 9:40 pm 10:10 pm 10:40 pm
Northlands Platform D 7:24 am 7:54 am 8:24 am 8:54 am 9:24 am 9:44 am 9:59 am 10:14 am 10:29 am 10:44 am 10:59 am 11:14 am 11:29 am 11:44 am 11:59 am 12:14 pm 12:29 pm 12:44 pm 12:59 pm 1:14 pm 1:29 pm 1:44 pm 1:59 pm 2:14 pm 2:29 pm 2:44 pm 2:59 pm 3:14 pm 3:29 pm 3:44 pm 3:59 pm 4:14 pm 4:29 pm 4:44 pm 4:59 pm 5:14 pm 5:29 pm 5:44 pm 5:59 pm 6:14 pm 6:29 pm 6:54 pm 7:24 pm 7:54 pm 8:24 pm 8:54 pm 9:24 pm 9:54 pm 10:24 pm 10:54 pm
Burnside High School 7:35 am 8:05 am 8:35 am 9:05 am 9:35 am 9:56 am 10:11 am 10:26 am 10:41 am 10:56 am 11:11 am 11:26 am 11:41 am 11:56 am 12:11 pm 12:26 pm 12:41 pm 12:56 pm 1:11 pm 1:26 pm 1:41 pm 1:56 pm 2:11 pm 2:26 pm 2:41 pm 2:56 pm 3:11 pm 3:26 pm 3:41 pm 3:56 pm 4:11 pm 4:26 pm 4:41 pm 4:56 pm 5:11 pm 5:26 pm 5:41 pm 5:56 pm 6:11 pm 6:26 pm 6:41 pm 7:05 pm 7:35 pm 8:05 pm 8:35 pm 9:05 pm 9:35 pm 10:05 pm 10:35 pm 11:05 pm
Westfield Riccarton 7:43 am 8:13 am 8:43 am 9:13 am 9:43 am 10:06 am 10:21 am 10:36 am 10:51 am 11:06 am 11:21 am 11:36 am 11:51 am 12:06 pm 12:21 pm 12:36 pm 12:51 pm 1:06 pm 1:21 pm 1:36 pm 1:51 pm 2:06 pm 2:21 pm 2:36 pm 2:51 pm 3:06 pm 3:21 pm 3:36 pm 3:51 pm 4:06 pm 4:21 pm 4:36 pm 4:51 pm 5:06 pm 5:21 pm 5:36 pm 5:51 pm 6:06 pm 6:21 pm 6:36 pm 6:51 pm 7:13 pm 7:43 pm 8:13 pm 8:43 pm 9:13 pm 9:43 pm 10:13 pm 10:43 pm 11:13 pm
Barrington Mall (Barrington St) 7:51 am 8:21 am 8:51 am 9:21 am 9:51 am 10:16 am 10:31 am 10:46 am 11:01 am 11:16 am 11:31 am 11:46 am 12:01 pm 12:16 pm 12:31 pm 12:46 pm 1:01 pm 1:16 pm 1:31 pm 1:46 pm 2:01 pm 2:16 pm 2:31 pm 2:46 pm 3:01 pm 3:16 pm 3:31 pm 3:46 pm 4:01 pm 4:16 pm 4:31 pm 4:46 pm 5:01 pm 5:16 pm 5:31 pm 5:46 pm 6:01 pm 6:16 pm 6:31 pm 6:46 pm 7:01 pm 7:21 pm 7:51 pm 8:21 pm 8:51 pm 9:21 pm 9:51 pm 10:21 pm 10:51 pm 11:21 pm
Princess Margaret Hospital 7:57 am 8:27 am 8:57 am 9:27 am 9:57 am 10:24 am 10:39 am 10:54 am 11:09 am 11:24 am 11:39 am 11:54 am 12:09 pm 12:24 pm 12:39 pm 12:54 pm 1:09 pm 1:24 pm 1:39 pm 1:54 pm 2:09 pm 2:24 pm 2:39 pm 2:54 pm 3:09 pm 3:24 pm 3:39 pm 3:54 pm 4:09 pm 4:24 pm 4:39 pm 4:54 pm 5:09 pm 5:24 pm 5:39 pm 5:54 pm 6:09 pm 6:24 pm 6:39 pm 6:54 pm 7:09 pm 7:27 pm 7:57 pm 8:27 pm 8:57 pm 9:27 pm 9:57 pm 10:27 pm 10:57 pm 11:27 pm
St Martins Shops 8:03 am 8:33 am 9:03 am 9:33 am 10:03 am 10:32 am 10:47 am 11:02 am 11:17 am 11:32 am 11:47 am 12:02 pm 12:17 pm 12:32 pm 12:47 pm 1:02 pm 1:17 pm 1:32 pm 1:47 pm 2:02 pm 2:17 pm 2:32 pm 2:47 pm 3:02 pm 3:17 pm 3:32 pm 3:47 pm 4:02 pm 4:17 pm 4:32 pm 4:47 pm 5:02 pm 5:17 pm 5:32 pm 5:47 pm 6:02 pm 6:17 pm 6:32 pm 6:47 pm 7:02 pm 7:17 pm 7:33 pm 8:03 pm 8:33 pm 9:03 pm 9:33 pm 10:03 pm 10:33 pm 11:03 pm 11:33 pm
Eastgate Mall (Buckleys Rd) 8:15 am 8:45 am 9:15 am 9:45 am 10:15 am 10:45 am 11:00 am 11:15 am 11:30 am 11:45 am 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 12:45 pm 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm 1:45 pm 2:00 pm 2:15 pm 2:30 pm 2:45 pm 3:00 pm 3:15 pm 3:30 pm 3:45 pm 4:00 pm 4:15 pm 4:30 pm 4:45 pm 5:00 pm 5:15 pm 5:30 pm 5:45 pm 6:00 pm 6:15 pm 6:30 pm 6:45 pm 7:00 pm 7:15 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:15 pm 8:45 pm 9:15 pm 9:45 pm 10:15 pm 10:45 pm 11:15 pm 11:45 pm

On public holidays bus and ferry services run to weekend timetables. Check the list of public holidays below to see which weekend timetables will be observed on those days.

Public holiday Date Timetable services will run to
Waitangi Day
Monday 6 February 2023 Saturday timetable
Thursday 6 April Thursday 6 April 2023 Friday timetable
Good Friday
Friday 7 April 2023 Sunday timetable 
Easter Day
Sunday 9 April 2023 Sunday timetable
Easter Monday
Monday 10 April 2023 Saturday timetable
ANZAC Day Tuesday 25 April 2023 Saturday timetable
King's Birthday
Monday 5 June 2023 Saturday timetable
Thursday 13 July Thursday 13 July 2023 Friday timetable
Matariki Friday 14 July 2023 Saturday timetable
Labour Day Monday 23 October 2023 Saturday timetable
Thursday 16 November Thursday 16 November 2023 Friday timetable
Canterbury Anniversary
(Show Day)
Friday 17 November 2023 Saturday timetable
Christmas Day Monday 25 December 2023 Sunday timetable
All services stop at 6pm
Tuesday 26 December –
Saturday 30 December
Monday 26 December –
Saturday 30 December 2023
Saturday timetable
Sunday 31 December Sunday 31 December 2023 Sunday timetable
New Year's Day 
Monday 1 January 2024 Saturday timetable
Day after New Year's Day Tuesday 2 January 2024 Saturday timetable

Jump aboard our most popular bus route for easy access to Christchurch’s malls and shops outside of the central city. You can even treat The Orbiter as the most affordable Christchurch tour on offer - have you done the whole loop??

The Orbiter is along every 10 minutes, running in both clockwise and anti-clockwise directions, so you'll never have to wait long for a ride.